Categories
Uncategorized

สถาปนิก คือ ผู้ออกแบบอาคารอันหลากหลายให้มีความสวยงาม

สถาปนิก คือ ผู้ออกแบบอาคารอันหลากหลายให้มีความสวยงาม รวมทั้งให้เกิดความสอดคล้องกับทั้งสภาพภูมิประเทศ , ภูมิอากาศ , กฎหมาย เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ ทั้งทางด้านศิลปะและเทคนิคผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยคำนึงถึงเรื่องประโยชน์ใช้สอยกับความประหยัดเป็นหลัก ทั้งในเรื่องของราคาค่าก่อสร้างรวมทั้งการตอบสนองความต้องการของผู้อาศัยและผู้ใช้อาคาร โดยสถาปนิกจะเป็นผู้ออกแบบ ทำงานตามขั้นตอนพร้อมกำหนดเวลาของผลงานต่างๆ ร่วมกับวิศวกรก่อสร้างและนักเขียนแบบ งานทุกชิ้นที่ได้รับมอบหมายล้วนมีความท้าทายอันต้องแก้ไขแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่างานนั้นเป็นอะไร เป้าหมายอันสูงสุดคือทำงานชิ้นนั้นให้สำเร็จลุล่วงตั้งแต่ขั้นตอนแรกยันขั้นตอนสุดท้าย

สนับสนุนโดย สถาปนิก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *